Asset Class Navigation

Soybean Oil Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 34.47 +0.04 34.43 34.65 34.15 52,641 36.94 / 31.94 16:37:12 CT
17 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
16:37:42 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 51.5 - - 17.070 - - 0 No Limit / 0.005 16:37:46 CT
17 Nov 2017
16:37:38 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 52.0 - - 17.570 - - 0 No Limit / 0.005 16:37:29 CT
17 Nov 2017
16:37:18 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 52.5 - - 18.070 - - 0 No Limit / 0.005 16:37:38 CT
17 Nov 2017
16:37:08 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 53.0 - - 18.570 - - 0 No Limit / 0.005 16:37:14 CT
17 Nov 2017
16:37:11 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 53.5 - - 19.070 - - 0 No Limit / 0.005 16:37:18 CT
17 Nov 2017
16:37:07 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 54.0 - - 19.570 - - 0 No Limit / 0.005 16:37:43 CT
17 Nov 2017
16:38:10 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 54.5 - - 20.070 - - 0 No Limit / 0.005 16:38:10 CT
17 Nov 2017
16:37:17 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 55.0 - - 20.570 - - 0 No Limit / 0.005 16:37:17 CT
17 Nov 2017
16:38:09 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 55.5 - - 21.070 - - 0 No Limit / 0.005 16:37:19 CT
17 Nov 2017
16:37:12 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 56.0 - - 21.570 - - 0 No Limit / 0.005 16:37:25 CT
17 Nov 2017