Asset Class Navigation

Soybean Oil Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 34.77 -0.10 34.87 34.81 34.60 240 37.32 / 32.32 16:37:38 CT
17 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
16:37:07 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.110 - - 49.5 - - 14.665 - - 0 No Limit / 0.005 16:37:28 CT
17 Nov 2017
16:37:28 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.100 - - 50.0 - - 15.155 - - 0 No Limit / 0.005 16:37:39 CT
17 Nov 2017
16:37:38 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.090 - - 50.5 - - 15.650 - - 0 No Limit / 0.005 16:37:41 CT
17 Nov 2017
16:37:20 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.085 - - 51.0 - - 16.145 - - 0 No Limit / 0.005 16:38:07 CT
17 Nov 2017
16:37:33 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.080 - - 51.5 - - 16.640 - - 0 No Limit / 0.005 16:38:00 CT
17 Nov 2017
16:37:54 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.070 - - 52.0 - - 17.135 - - 0 No Limit / 0.005 16:37:59 CT
17 Nov 2017
16:37:30 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.065 - - 52.5 - - 17.635 - - 0 No Limit / 0.005 16:37:03 CT
17 Nov 2017
16:37:57 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.060 - - 53.0 - - 18.130 - - 0 No Limit / 0.005 16:37:41 CT
17 Nov 2017
16:37:16 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.060 - - 53.5 - - 18.630 - - 0 No Limit / 0.005 16:37:33 CT
17 Nov 2017
16:37:26 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.055 - - 54.0 - - 19.130 - - 0 No Limit / 0.005 16:37:39 CT
17 Nov 2017