Asset Class Navigation

Soybean Oil Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 34.98 -0.12 35.10 35.07 34.86 77 37.55 / 32.55 16:37:06 CT
17 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
16:38:04 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.100 - - 49.5 - - 14.430 - - 0 No Limit / 0.005 16:37:22 CT
17 Nov 2017
16:37:09 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.090 - - 50.0 - - 14.925 - - 0 No Limit / 0.005 16:37:40 CT
17 Nov 2017
16:37:41 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.085 - - 50.5 - - 15.420 - - 0 No Limit / 0.005 16:37:26 CT
17 Nov 2017
16:37:49 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.075 - - 51.0 - - 15.915 - - 0 No Limit / 0.005 16:37:26 CT
17 Nov 2017
16:37:14 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.070 - - 51.5 - - 16.410 - - 0 No Limit / 0.005 16:37:14 CT
17 Nov 2017
16:37:24 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.065 - - 52.0 - - 16.905 - - 0 No Limit / 0.005 16:37:28 CT
17 Nov 2017
16:37:52 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.060 - - 52.5 - - 17.405 - - 0 No Limit / 0.005 16:37:13 CT
17 Nov 2017
16:37:27 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.055 - - 53.0 - - 17.900 - - 0 No Limit / 0.005 16:37:45 CT
17 Nov 2017
16:37:33 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.055 - - 53.5 - - 18.400 - - 0 No Limit / 0.005 16:37:05 CT
17 Nov 2017
16:38:07 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.050 - - 54.0 - - 18.900 - - 0 No Limit / 0.005 16:37:17 CT
17 Nov 2017