Asset Class Navigation

Soybean Oil Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 33.90 -0.54 34.44 34.42 33.84 16,758 36.94 / 31.94 05:21:53 CT
20 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
08:30:08 CT
27 Oct 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 48.5 - - 14.000 - - 0 No Limit / 0.005 12:43:53 CT
27 Oct 2017
08:30:08 CT
27 Oct 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 49.0 - - 14.500 - - 0 No Limit / 0.005 12:43:53 CT
27 Oct 2017
08:30:08 CT
27 Oct 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 49.5 - - 15.000 - - 0 No Limit / 0.005 12:43:53 CT
27 Oct 2017
08:30:08 CT
27 Oct 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 50.0 - - 15.500 - - 0 No Limit / 0.005 12:43:53 CT
27 Oct 2017
08:30:08 CT
27 Oct 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 50.5 - - 16.000 - - 0 No Limit / 0.005 12:43:53 CT
27 Oct 2017
08:30:08 CT
27 Oct 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 51.0 - - 16.500 - - 0 No Limit / 0.005 12:43:53 CT
27 Oct 2017
08:30:08 CT
27 Oct 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 51.5 - - 17.000 - - 0 No Limit / 0.005 12:43:53 CT
27 Oct 2017
08:30:08 CT
27 Oct 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 52.0 - - 17.500 - - 0 No Limit / 0.005 12:43:53 CT
27 Oct 2017
08:30:08 CT
27 Oct 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 52.5 - - 18.000 - - 0 No Limit / 0.005 12:43:53 CT
27 Oct 2017
08:30:08 CT
27 Oct 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 53.0 - - 18.500 - - 0 No Limit / 0.005 12:43:53 CT
27 Oct 2017