Asset Class Navigation

Soybean Oil Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 35.13 -0.07 35.20 35.25 34.93 393 37.64 / 32.64 16:37:38 CT
17 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
16:37:17 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.080 - - 49.5 - - 14.320 - - 0 No Limit / 0.005 16:37:40 CT
17 Nov 2017
16:37:10 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.070 - - 50.0 - - 14.815 - - 0 No Limit / 0.005 16:38:05 CT
17 Nov 2017
16:37:59 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.065 - - 50.5 - - 15.310 - - 0 No Limit / 0.005 16:37:34 CT
17 Nov 2017
16:37:19 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.055 - - 51.0 - - 15.805 - - 0 No Limit / 0.005 16:37:53 CT
17 Nov 2017
16:37:30 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.050 - - 51.5 - - 16.305 - - 0 No Limit / 0.005 16:37:28 CT
17 Nov 2017
16:37:38 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.045 - - 52.0 - - 16.800 - - 0 No Limit / 0.005 16:37:38 CT
17 Nov 2017
16:37:52 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.040 - - 52.5 - - 17.300 - - 0 No Limit / 0.005 16:38:03 CT
17 Nov 2017
16:37:05 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.035 - - 53.0 - - 17.800 - - 0 No Limit / 0.005 16:37:38 CT
17 Nov 2017
16:37:12 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.035 - - 53.5 - - 18.300 - - 0 No Limit / 0.005 16:37:54 CT
17 Nov 2017
16:37:42 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.030 - - 54.0 - - 18.800 - - 0 No Limit / 0.005 16:37:26 CT
17 Nov 2017