Asset Class Navigation

Soybean Oil Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 32.52 -0.08 32.60 32.64 32.49 634 35.10 / 30.10 21:18:10 CT
21 Mar 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
19:12:19 CT
21 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 50.0 - - 17.400 - - 0 No Limit / 0.005 18:06:12 CT
21 Mar 2018
18:06:58 CT
21 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 50.5 - - 17.900 - - 0 No Limit / 0.005 18:07:23 CT
21 Mar 2018
18:06:38 CT
21 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 51.0 - - 18.400 - - 0 No Limit / 0.005 18:06:40 CT
21 Mar 2018
18:06:05 CT
21 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 51.5 - - 18.900 - - 0 No Limit / 0.005 18:06:55 CT
21 Mar 2018
18:06:04 CT
21 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 52.0 - - 19.400 - - 0 No Limit / 0.005 18:06:18 CT
21 Mar 2018
18:06:20 CT
21 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 52.5 - - 19.900 - - 0 No Limit / 0.005 18:06:13 CT
21 Mar 2018
18:07:18 CT
21 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 53.0 - - 20.400 - - 0 No Limit / 0.005 18:07:23 CT
21 Mar 2018
18:06:40 CT
21 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 53.5 - - 20.900 - - 0 No Limit / 0.005 18:07:06 CT
21 Mar 2018
18:06:50 CT
21 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 54.0 - - 21.400 - - 0 No Limit / 0.005 18:06:15 CT
21 Mar 2018
18:06:45 CT
21 Mar 2018
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 54.5 - - 21.900 - - 0 No Limit / 0.005 18:06:31 CT
21 Mar 2018