Asset Class Navigation

Soybean Oil Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 34.90 +0.16 34.74 34.92 34.70 1,521 37.24 / 32.24 01:30:14 CT
22 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
19:39:48 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.025 - - 49.5 - - 14.760 - - 0 No Limit / 0.005 01:09:00 CT
22 Nov 2017
19:39:48 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.020 - - 50.0 - - 15.260 - - 0 No Limit / 0.005 01:09:00 CT
22 Nov 2017
19:39:48 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.020 - - 50.5 - - 15.760 - - 0 No Limit / 0.005 01:09:00 CT
22 Nov 2017
18:15:21 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.020 - - 51.0 - - 16.260 - - 0 No Limit / 0.005 01:09:00 CT
22 Nov 2017
18:15:32 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.015 - - 51.5 - - 16.760 - - 0 No Limit / 0.005 01:09:00 CT
22 Nov 2017
18:15:21 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.015 - - 52.0 - - 17.260 - - 0 No Limit / 0.005 01:09:00 CT
22 Nov 2017
18:14:37 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.015 - - 52.5 - - 17.760 - - 0 No Limit / 0.005 01:09:00 CT
22 Nov 2017
18:15:30 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.010 - - 53.0 - - 18.260 - - 0 No Limit / 0.005 01:09:00 CT
22 Nov 2017
18:14:39 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.010 - - 53.5 - - 18.760 - - 0 No Limit / 0.005 01:09:00 CT
22 Nov 2017
18:15:14 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.010 - - 54.0 - - 19.260 - - 0 No Limit / 0.005 01:09:00 CT
22 Nov 2017