Asset Class Navigation

Soybean Oil Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 34.78 +0.25 34.53 34.80 34.50 3,030 37.03 / 32.03 04:37:52 CT
22 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
18:14:37 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 51.5 - - 16.970 - - 0 No Limit / 0.005 04:25:49 CT
22 Nov 2017
18:14:51 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 52.0 - - 17.470 - - 0 No Limit / 0.005 04:25:49 CT
22 Nov 2017
18:14:32 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 52.5 - - 17.970 - - 0 No Limit / 0.005 04:25:49 CT
22 Nov 2017
18:14:49 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 53.0 - - 18.470 - - 0 No Limit / 0.005 04:25:49 CT
22 Nov 2017
18:14:54 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 53.5 - - 18.970 - - 0 No Limit / 0.005 04:25:49 CT
22 Nov 2017
18:15:01 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 54.0 - - 19.470 - - 0 No Limit / 0.005 04:25:49 CT
22 Nov 2017
18:15:07 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 54.5 - - 19.970 - - 0 No Limit / 0.005 04:25:49 CT
22 Nov 2017
18:14:52 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 55.0 - - 20.470 - - 0 No Limit / 0.005 04:25:49 CT
22 Nov 2017
18:14:46 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 55.5 - - 20.970 - - 0 No Limit / 0.005 04:25:49 CT
22 Nov 2017
18:15:43 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.005 - - 56.0 - - 21.470 - - 0 No Limit / 0.005 04:25:49 CT
22 Nov 2017