Asset Class Navigation

Soybean Oil Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 34.38 -0.12 34.50 34.51 34.33 109 37.00 / 32.00 13:14:51 CT
22 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
18:15:44 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.185 - - 48.5 - - 14.080 - - 0 No Limit / 0.005 18:14:30 CT
21 Nov 2017
18:15:05 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.170 - - 49.0 - - 14.565 - - 0 No Limit / 0.005 18:14:51 CT
21 Nov 2017
18:15:37 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.155 - - 49.5 - - 15.050 - - 0 No Limit / 0.005 18:15:00 CT
21 Nov 2017
18:15:09 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.145 - - 50.0 - - 15.540 - - 0 No Limit / 0.005 18:14:32 CT
21 Nov 2017
18:15:42 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.135 - - 50.5 - - 16.030 - - 0 No Limit / 0.005 18:14:36 CT
21 Nov 2017
18:15:24 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.125 - - 51.0 - - 16.525 - - 0 No Limit / 0.005 18:15:25 CT
21 Nov 2017
18:15:33 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.115 - - 51.5 - - 17.015 - - 0 No Limit / 0.005 18:14:32 CT
21 Nov 2017
18:15:24 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.105 - - 52.0 - - 17.510 - - 0 No Limit / 0.005 18:15:05 CT
21 Nov 2017
18:14:39 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.100 - - 52.5 - - 18.005 - - 0 No Limit / 0.005 18:15:44 CT
21 Nov 2017
18:15:46 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.005 0 - - 0.090 - - 53.0 - - 18.505 - - 0 No Limit / 0.005 18:14:54 CT
21 Nov 2017