Asset Class Navigation

Soybean Meal Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 329.0 +0.6 328.4 329.1 328.0 1,903 348.4 / 308.4 21:47:42 CT
18 Jan 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
19:12:06 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 485.0 - - 156.60 - - 0 No Limit / 0.01 18:12:30 CT
18 Jan 2018
19:12:06 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 490.0 - - 161.60 - - 0 No Limit / 0.01 18:12:47 CT
18 Jan 2018
19:12:06 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 495.0 - - 166.60 - - 0 No Limit / 0.01 18:12:23 CT
18 Jan 2018
19:12:06 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 500.0 - - 171.60 - - 0 No Limit / 0.01 18:12:56 CT
18 Jan 2018
20:05:12 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 505.0 - - 176.60 - - 0 No Limit / 0.01 18:12:57 CT
18 Jan 2018
20:05:12 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 510.0 - - 181.60 - - 0 No Limit / 0.01 18:12:07 CT
18 Jan 2018
20:05:12 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 515.0 - - 186.60 - - 0 No Limit / 0.01 18:12:37 CT
18 Jan 2018
20:05:12 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 520.0 - - 191.60 - - 0 No Limit / 0.01 18:13:03 CT
18 Jan 2018
20:05:12 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 530.0 - - 201.60 - - 0 No Limit / 0.01 18:13:14 CT
18 Jan 2018
20:05:12 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 540.0 - - 211.60 - - 0 No Limit / 0.01 18:12:27 CT
18 Jan 2018