Asset Class Navigation

Soybean Meal Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 320.6 +8.1 312.5 320.7 312.2 52,356 340.0 / 300.0 16:37:28 CT
17 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
16:37:22 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 475.0 - - 162.50 - - 0 No Limit / 0.01 16:37:31 CT
17 Nov 2017
16:37:05 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 480.0 - - 167.50 - - 0 No Limit / 0.01 16:37:18 CT
17 Nov 2017
16:38:09 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 485.0 - - 172.50 - - 0 No Limit / 0.01 16:37:28 CT
17 Nov 2017
16:37:24 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 490.0 - - 177.50 - - 0 No Limit / 0.01 16:37:24 CT
17 Nov 2017
16:37:07 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 495.0 - - 182.50 - - 0 No Limit / 0.01 16:37:59 CT
17 Nov 2017
16:37:26 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 500.0 - - 187.50 - - 0 No Limit / 0.01 16:37:39 CT
17 Nov 2017
16:37:10 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 510.0 - - 197.50 - - 0 No Limit / 0.01 16:37:45 CT
17 Nov 2017
16:37:11 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 520.0 - - 207.50 - - 0 No Limit / 0.01 16:37:09 CT
17 Nov 2017
16:37:40 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 530.0 - - 217.50 - - 0 No Limit / 0.01 16:37:14 CT
17 Nov 2017
16:37:13 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 540.0 - - 227.50 - - 0 No Limit / 0.01 16:37:41 CT
17 Nov 2017