Asset Class Navigation

Soybean Meal Options Quotes Open Outcry

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 378.1 +10.1 368.0 379.0 360.5 79,363 397.9 / 357.9 16:38:50 CT
23 Mar 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 高/低限
- - - - - - - 16500.0 - - - - - - -
- - - - - - - 17000.0 - - 0.05 - - - 16:34:32 CT
23 Mar 2018
- - - - - - - 17500.0 - - - - - - -
- - - - - - - 18000.0 - - - - - - -
16:34:32 CT
23 Mar 2018
- - - 173.65 - - 18500.0 - - - - - - -
- - - - - - - 19000.0 - - - - - - -
- - - - - - - 19500.0 - - - - - - -
- - - - - - - 20000.0 - - - - - - -
- - - - - - - 20500.0 - - - - - - -
16:34:32 CT
23 Mar 2018
- - - 148.65 - - 21000.0 - - - - - - -