Asset Class Navigation

Soybean Meal Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 324.2 +7.2 317.0 324.2 317.0 2,081 343.8 / 303.8 16:37:38 CT
17 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
16:37:26 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 3.55 - - 420.0 - - 105.65 - - 0 No Limit / 0.01 16:37:23 CT
17 Nov 2017
16:37:40 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 3.05 - - 430.0 - - 115.10 - - 0 No Limit / 0.01 16:37:53 CT
17 Nov 2017
16:37:41 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 2.65 - - 440.0 - - 124.65 - - 0 No Limit / 0.01 16:37:57 CT
17 Nov 2017
16:37:10 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 2.30 - - 450.0 - - 134.25 - - 0 No Limit / 0.01 16:37:03 CT
17 Nov 2017
16:37:24 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 2.00 - - 460.0 - - 143.95 - - 0 No Limit / 0.01 16:37:53 CT
17 Nov 2017
16:37:38 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 1.75 - - 470.0 - - 153.70 - - 0 No Limit / 0.01 16:37:47 CT
17 Nov 2017
16:38:03 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 1.55 - - 480.0 - - 163.50 - - 0 No Limit / 0.01 16:37:45 CT
17 Nov 2017
16:37:29 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 1.35 - - 490.0 - - 173.30 - - 0 No Limit / 0.01 16:38:08 CT
17 Nov 2017
16:37:53 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 1.20 - - 500.0 - - 183.20 - - 0 No Limit / 0.01 16:37:54 CT
17 Nov 2017
16:37:23 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 1.05 - - 510.0 - - 193.10 - - 0 No Limit / 0.01 16:37:44 CT
17 Nov 2017