Asset Class Navigation

Soybean Meal Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 364.9 +3.2 361.7 368.8 361.2 44,829 381.7 / 341.7 13:19:57 CT
21 Mar 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
08:30:41 CT
21 Mar 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 545.0 - - 183.35 - - 0 No Limit / 0.01 13:14:08 CT
21 Mar 2018
08:30:41 CT
21 Mar 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 550.0 - - 188.35 - - 0 No Limit / 0.01 13:14:08 CT
21 Mar 2018
08:30:41 CT
21 Mar 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 555.0 - - 193.35 - - 0 No Limit / 0.01 13:14:08 CT
21 Mar 2018
08:30:41 CT
21 Mar 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 560.0 - - 198.35 - - 0 No Limit / 0.01 13:14:08 CT
21 Mar 2018
08:30:41 CT
21 Mar 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 565.0 - - 203.35 - - 0 No Limit / 0.01 13:14:08 CT
21 Mar 2018
08:30:41 CT
21 Mar 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 570.0 - - 208.35 - - 0 No Limit / 0.01 13:14:08 CT
21 Mar 2018
08:30:41 CT
21 Mar 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 575.0 - - 213.35 - - 0 No Limit / 0.01 13:14:08 CT
21 Mar 2018
08:30:41 CT
21 Mar 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 580.0 - - 218.35 - - 0 No Limit / 0.01 13:14:08 CT
21 Mar 2018
08:30:41 CT
21 Mar 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 585.0 - - 223.35 - - 0 No Limit / 0.01 13:14:08 CT
21 Mar 2018
08:30:41 CT
21 Mar 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 590.0 - - 228.35 - - 0 No Limit / 0.01 13:14:08 CT
21 Mar 2018