Asset Class Navigation

Soybean Meal Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 324.6 -0.9 325.5 325.2 323.1 197 345.5 / 305.5 13:14:17 CT
21 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
18:29:06 CT
20 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 3.35 - - 430.0 - - 107.05 - - 0 No Limit / 0.01 18:28:36 CT
20 Nov 2017
18:29:17 CT
20 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 2.90 - - 440.0 - - 116.60 - - 0 No Limit / 0.01 18:28:11 CT
20 Nov 2017
18:28:47 CT
20 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 2.50 - - 450.0 - - 126.15 - - 0 No Limit / 0.01 18:28:29 CT
20 Nov 2017
18:28:57 CT
20 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 2.20 - - 460.0 - - 135.80 - - 0 No Limit / 0.01 18:28:48 CT
20 Nov 2017
18:29:25 CT
20 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 1.95 - - 470.0 - - 145.55 - - 0 No Limit / 0.01 18:28:55 CT
20 Nov 2017
18:29:08 CT
20 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 1.70 - - 480.0 - - 155.30 - - 0 No Limit / 0.01 18:28:41 CT
20 Nov 2017
18:29:13 CT
20 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 1.50 - - 490.0 - - 165.10 - - 0 No Limit / 0.01 18:28:59 CT
20 Nov 2017
18:28:25 CT
20 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 1.30 - - 500.0 - - 174.90 - - 0 No Limit / 0.01 18:29:27 CT
20 Nov 2017
18:29:00 CT
20 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 1.20 - - 510.0 - - 184.80 - - 0 No Limit / 0.01 18:28:47 CT
20 Nov 2017
18:28:34 CT
20 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 1.05 - - 520.0 - - 194.70 - - 0 No Limit / 0.01 18:28:47 CT
20 Nov 2017