Asset Class Navigation

Soybean Meal Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 367.7 +3.2 364.5 368.9 365.0 33,316 384.5 / 344.5 12:39:18 CT
22 Mar 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
08:30:46 CT
22 Mar 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 545.0 - - 180.55 - - 0 No Limit / 0.01 11:17:06 CT
22 Mar 2018
08:30:46 CT
22 Mar 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 550.0 - - 185.55 - - 0 No Limit / 0.01 11:17:06 CT
22 Mar 2018
08:30:46 CT
22 Mar 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 555.0 - - 190.55 - - 0 No Limit / 0.01 11:17:06 CT
22 Mar 2018
08:30:46 CT
22 Mar 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 560.0 - - 195.55 - - 0 No Limit / 0.01 11:17:06 CT
22 Mar 2018
08:30:46 CT
22 Mar 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 565.0 - - 200.55 - - 0 No Limit / 0.01 11:17:06 CT
22 Mar 2018
08:30:46 CT
22 Mar 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 570.0 - - 205.55 - - 0 No Limit / 0.01 11:17:06 CT
22 Mar 2018
08:30:46 CT
22 Mar 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 575.0 - - 210.55 - - 0 No Limit / 0.01 11:17:06 CT
22 Mar 2018
08:30:46 CT
22 Mar 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 580.0 - - 215.55 - - 0 No Limit / 0.01 11:17:06 CT
22 Mar 2018
08:30:46 CT
22 Mar 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 585.0 - - 220.55 - - 0 No Limit / 0.01 11:17:06 CT
22 Mar 2018
08:30:46 CT
22 Mar 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 590.0 - - 225.55 - - 0 No Limit / 0.01 11:17:06 CT
22 Mar 2018