Asset Class Navigation

Soybean Meal Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 326.3 +6.6 319.7 326.4 321.1 579 346.4 / 306.4 16:37:31 CT
17 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
16:37:45 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 2.25 - - 430.0 - - 111.85 - - 0 No Limit / 0.01 16:37:25 CT
17 Nov 2017
16:37:07 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 1.90 - - 440.0 - - 121.45 - - 0 No Limit / 0.01 16:37:05 CT
17 Nov 2017
16:37:14 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 1.60 - - 450.0 - - 131.20 - - 0 No Limit / 0.01 16:37:57 CT
17 Nov 2017
16:38:09 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 1.40 - - 460.0 - - 140.95 - - 0 No Limit / 0.01 16:37:59 CT
17 Nov 2017
16:38:06 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 1.20 - - 470.0 - - 150.75 - - 0 No Limit / 0.01 16:37:52 CT
17 Nov 2017
16:37:27 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 1.05 - - 480.0 - - 160.60 - - 0 No Limit / 0.01 16:37:13 CT
17 Nov 2017
16:37:10 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.90 - - 490.0 - - 170.50 - - 0 No Limit / 0.01 16:37:38 CT
17 Nov 2017
16:37:42 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.80 - - 500.0 - - 180.40 - - 0 No Limit / 0.01 16:37:02 CT
17 Nov 2017
16:38:11 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.75 - - 510.0 - - 190.35 - - 0 No Limit / 0.01 16:37:53 CT
17 Nov 2017
16:37:39 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.65 - - 520.0 - - 200.30 - - 0 No Limit / 0.01 16:37:49 CT
17 Nov 2017