Asset Class Navigation

Soybean Meal Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 - - 334.7 - - 16 354.7 / 314.7 20:32:29 CT
18 Jan 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
18:12:21 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 2.20 - - 450.0 - - 116.85 - - 0 No Limit / 0.01 18:13:16 CT
18 Jan 2018
18:13:30 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 1.85 - - 460.0 - - 126.50 - - 0 No Limit / 0.01 18:13:18 CT
18 Jan 2018
18:13:27 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 1.60 - - 470.0 - - 136.20 - - 0 No Limit / 0.01 18:13:09 CT
18 Jan 2018
18:12:36 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 1.40 - - 480.0 - - 146.00 - - 0 No Limit / 0.01 18:12:19 CT
18 Jan 2018
18:12:16 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 1.20 - - 490.0 - - 155.80 - - 0 No Limit / 0.01 18:12:45 CT
18 Jan 2018
18:12:55 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 1.05 - - 500.0 - - 165.65 - - 0 No Limit / 0.01 18:12:07 CT
18 Jan 2018
18:13:33 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.95 - - 510.0 - - 175.55 - - 0 No Limit / 0.01 18:13:11 CT
18 Jan 2018
18:12:52 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.80 - - 520.0 - - 185.45 - - 0 No Limit / 0.01 18:13:06 CT
18 Jan 2018
18:13:18 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.75 - - 530.0 - - 195.40 - - 0 No Limit / 0.01 18:13:32 CT
18 Jan 2018
18:13:12 CT
18 Jan 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.65 - - 540.0 - - 205.35 - - 0 No Limit / 0.01 18:13:03 CT
18 Jan 2018