Asset Class Navigation

Soybean Meal Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 - - 333.8 - - 0 353.8 / 313.8 18:18:08 CT
22 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
18:18:06 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 2.20 - - 450.0 - - 117.75 - - 0 No Limit / 0.01 18:18:53 CT
22 Nov 2017
18:18:37 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 1.90 - - 460.0 - - 127.40 - - 0 No Limit / 0.01 18:18:09 CT
22 Nov 2017
18:17:48 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 1.65 - - 470.0 - - 137.15 - - 0 No Limit / 0.01 18:18:21 CT
22 Nov 2017
18:18:20 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 1.40 - - 480.0 - - 146.90 - - 0 No Limit / 0.01 18:18:17 CT
22 Nov 2017
18:18:24 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 1.25 - - 490.0 - - 156.70 - - 0 No Limit / 0.01 18:18:22 CT
22 Nov 2017
18:18:08 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 1.05 - - 500.0 - - 166.55 - - 0 No Limit / 0.01 18:18:36 CT
22 Nov 2017
18:17:56 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.95 - - 510.0 - - 176.45 - - 0 No Limit / 0.01 18:18:03 CT
22 Nov 2017
18:18:44 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.85 - - 520.0 - - 186.35 - - 0 No Limit / 0.01 18:18:09 CT
22 Nov 2017
18:18:51 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.75 - - 530.0 - - 196.30 - - 0 No Limit / 0.01 18:18:58 CT
22 Nov 2017
18:18:31 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.65 - - 540.0 - - 206.25 - - 0 No Limit / 0.01 18:18:57 CT
22 Nov 2017