Asset Class Navigation

Soybean Meal Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 - - 334.2 - - 0 354.2 / 314.2 18:18:58 CT
22 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
18:18:56 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 1.60 - - 450.0 - - 116.85 - - 0 No Limit / 0.01 18:18:45 CT
22 Nov 2017
18:18:09 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 1.35 - - 460.0 - - 126.60 - - 0 No Limit / 0.01 18:18:14 CT
22 Nov 2017
18:18:10 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 1.15 - - 470.0 - - 136.40 - - 0 No Limit / 0.01 18:18:56 CT
22 Nov 2017
18:18:39 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 1.00 - - 480.0 - - 146.25 - - 0 No Limit / 0.01 18:18:12 CT
22 Nov 2017
18:18:45 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.85 - - 490.0 - - 156.10 - - 0 No Limit / 0.01 18:17:47 CT
22 Nov 2017
18:18:01 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.75 - - 500.0 - - 166.00 - - 0 No Limit / 0.01 18:18:18 CT
22 Nov 2017
18:19:00 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.65 - - 510.0 - - 175.90 - - 0 No Limit / 0.01 18:17:59 CT
22 Nov 2017
18:18:18 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.55 - - 520.0 - - 185.85 - - 0 No Limit / 0.01 18:18:34 CT
22 Nov 2017
18:17:58 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.50 - - 530.0 - - 195.85 - - 0 No Limit / 0.01 18:17:46 CT
22 Nov 2017
18:17:51 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.45 - - 540.0 - - 205.80 - - 0 No Limit / 0.01 18:18:14 CT
22 Nov 2017