Asset Class Navigation

Soybean Meal Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 318.6 -1.2 319.8 320.0 317.0 31,435 339.8 / 299.8 15:09:06 CT
21 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
07:37:37 CT
27 Oct 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 450.0 - - 137.90 - - 0 No Limit / 0.01 11:03:09 CT
27 Oct 2017
07:37:37 CT
27 Oct 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 455.0 - - 142.90 - - 0 No Limit / 0.01 11:03:09 CT
27 Oct 2017
07:37:37 CT
27 Oct 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 460.0 - - 147.90 - - 0 No Limit / 0.01 11:03:09 CT
27 Oct 2017
07:37:37 CT
27 Oct 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 465.0 - - 152.90 - - 0 No Limit / 0.01 11:03:09 CT
27 Oct 2017
07:37:37 CT
27 Oct 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 470.0 - - 157.90 - - 0 No Limit / 0.01 18:09:02 CT
26 Oct 2017
07:37:37 CT
27 Oct 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 475.0 - - 162.90 - - 0 No Limit / 0.01 18:09:19 CT
26 Oct 2017
07:37:37 CT
27 Oct 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 480.0 - - 167.90 - - 0 No Limit / 0.01 18:09:24 CT
26 Oct 2017
07:37:37 CT
27 Oct 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 485.0 - - 172.90 - - 0 No Limit / 0.01 18:09:20 CT
26 Oct 2017
07:37:37 CT
27 Oct 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 490.0 - - 177.90 - - 0 No Limit / 0.01 18:09:20 CT
26 Oct 2017
07:37:37 CT
27 Oct 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 495.0 - - 182.90 - - 0 No Limit / 0.01 18:08:38 CT
26 Oct 2017