Asset Class Navigation

Soybean Meal Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 375.4 -1.5 376.9 379.6 374.8 30,125 395.5 / 355.5 16:39:06 CT
23 Feb 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
08:30:08 CT
23 Feb 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 525.0 - - 148.15 - - 0 No Limit / 0.01 11:07:38 CT
23 Feb 2018
08:30:08 CT
23 Feb 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 530.0 - - 153.15 - - 0 No Limit / 0.01 11:07:38 CT
23 Feb 2018
08:30:08 CT
23 Feb 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 535.0 - - 158.15 - - 0 No Limit / 0.01 11:07:38 CT
23 Feb 2018
08:30:08 CT
23 Feb 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 540.0 - - 163.15 - - 0 No Limit / 0.01 11:07:38 CT
23 Feb 2018
08:30:08 CT
23 Feb 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 545.0 - - 168.15 - - 0 No Limit / 0.01 11:07:38 CT
23 Feb 2018
07:44:30 CT
23 Feb 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 550.0 - - 173.15 - - 0 No Limit / 0.01 18:09:04 CT
22 Feb 2018
08:30:08 CT
23 Feb 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 555.0 - - 178.15 - - 0 No Limit / 0.01 18:09:14 CT
22 Feb 2018
08:30:08 CT
23 Feb 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 560.0 - - 183.15 - - 0 No Limit / 0.01 18:09:42 CT
22 Feb 2018
07:44:30 CT
23 Feb 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 565.0 - - 188.15 - - 0 No Limit / 0.01 18:09:43 CT
22 Feb 2018
07:44:30 CT
23 Feb 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 570.0 - - 193.15 - - 0 No Limit / 0.01 18:09:19 CT
22 Feb 2018