Asset Class Navigation

Soybean Meal Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 325.9 +8.0 317.9 326.0 317.7 7,715 345.4 / 305.4 16:38:10 CT
17 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
16:37:59 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.40 - - 450.0 - - 132.20 - - 0 No Limit / 0.01 16:37:56 CT
17 Nov 2017
16:38:10 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.30 - - 460.0 - - 142.15 - - 0 No Limit / 0.01 16:38:07 CT
17 Nov 2017
16:37:51 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.25 - - 470.0 - - 152.10 - - 0 No Limit / 0.01 16:37:28 CT
17 Nov 2017
16:38:01 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.25 - - 480.0 - - 162.10 - - 0 No Limit / 0.01 16:37:56 CT
17 Nov 2017
16:37:54 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.20 - - 490.0 - - 172.10 - - 0 No Limit / 0.01 16:37:13 CT
17 Nov 2017
16:37:28 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.20 - - 500.0 - - 182.10 - - 0 No Limit / 0.01 16:38:12 CT
17 Nov 2017
16:37:59 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.15 - - 510.0 - - 192.10 - - 0 No Limit / 0.01 16:38:11 CT
17 Nov 2017
16:37:38 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.15 - - 520.0 - - 202.10 - - 0 No Limit / 0.01 16:37:22 CT
17 Nov 2017
16:37:15 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.15 - - 530.0 - - 212.10 - - 0 No Limit / 0.01 16:37:23 CT
17 Nov 2017
16:37:41 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.15 - - 540.0 - - 222.10 - - 0 No Limit / 0.01 16:37:44 CT
17 Nov 2017