Asset Class Navigation

Soybean Meal Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 324.0 -1.3 325.3 325.3 322.4 12,291 345.3 / 305.3 13:19:57 CT
21 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
11:27:55 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.15 - - 470.0 - - 144.70 - - 0 No Limit / 0.01 11:48:06 CT
21 Nov 2017
08:30:30 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.15 - - 475.0 - - 149.70 - - 0 No Limit / 0.01 11:48:07 CT
21 Nov 2017
11:34:14 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.15 - - 480.0 - - 154.70 - - 0 No Limit / 0.01 11:48:07 CT
21 Nov 2017
07:11:25 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.10 - - 485.0 - - 159.70 - - 0 No Limit / 0.01 11:48:14 CT
21 Nov 2017
11:06:59 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.10 - - 490.0 - - 164.70 - - 0 No Limit / 0.01 11:48:06 CT
21 Nov 2017
08:30:18 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.10 - - 500.0 - - 174.70 - - 0 No Limit / 0.01 11:48:07 CT
21 Nov 2017
07:11:25 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 510.0 - - 184.70 - - 0 No Limit / 0.01 11:48:07 CT
21 Nov 2017
07:11:25 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 520.0 - - 194.70 - - 0 No Limit / 0.01 11:48:06 CT
21 Nov 2017
07:11:25 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 530.0 - - 204.70 - - 0 No Limit / 0.01 11:48:07 CT
21 Nov 2017
07:11:25 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 540.0 - - 214.70 - - 0 No Limit / 0.01 11:48:07 CT
21 Nov 2017