Asset Class Navigation

Soybean Meal Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 359.4 -0.2 359.6 360.1 359.1 161 379.6 / 339.6 13:16:44 CT
23 Feb 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
18:09:47 CT
22 Feb 2018
No Limit / 0.01 0 - - 5.90 - - 460.0 - - 105.35 - - 0 No Limit / 0.01 18:08:57 CT
22 Feb 2018
18:08:38 CT
22 Feb 2018
No Limit / 0.01 0 - - 5.10 - - 470.0 - - 114.45 - - 0 No Limit / 0.01 18:09:48 CT
22 Feb 2018
18:09:03 CT
22 Feb 2018
No Limit / 0.01 0 - - 4.40 - - 480.0 - - 123.70 - - 0 No Limit / 0.01 18:09:34 CT
22 Feb 2018
18:09:46 CT
22 Feb 2018
No Limit / 0.01 0 - - 3.80 - - 490.0 - - 133.10 - - 0 No Limit / 0.01 18:09:48 CT
22 Feb 2018
18:09:49 CT
22 Feb 2018
No Limit / 0.01 0 - - 3.30 - - 500.0 - - 142.55 - - 0 No Limit / 0.01 18:08:58 CT
22 Feb 2018
18:08:48 CT
22 Feb 2018
No Limit / 0.01 0 - - 2.85 - - 510.0 - - 152.10 - - 0 No Limit / 0.01 18:09:29 CT
22 Feb 2018
18:09:20 CT
22 Feb 2018
No Limit / 0.01 0 - - 2.50 - - 520.0 - - 161.70 - - 0 No Limit / 0.01 18:09:45 CT
22 Feb 2018
18:08:48 CT
22 Feb 2018
No Limit / 0.01 0 - - 2.15 - - 530.0 - - 171.35 - - 0 No Limit / 0.01 18:08:44 CT
22 Feb 2018
18:09:05 CT
22 Feb 2018
No Limit / 0.01 0 - - 1.90 - - 540.0 - - 181.10 - - 0 No Limit / 0.01 18:09:23 CT
22 Feb 2018
18:09:36 CT
22 Feb 2018
No Limit / 0.01 0 - - 1.65 - - 550.0 - - 190.90 - - 0 No Limit / 0.01 18:09:34 CT
22 Feb 2018