Asset Class Navigation

Soybean Meal Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 369.2 +1.2 368.0 369.7 366.8 3,585 388.0 / 348.0 00:00:49 CT
23 Mar 2018
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
23:11:24 CT
22 Mar 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 545.0 - - 177.05 - - 0 No Limit / 0.01 17:59:15 CT
22 Mar 2018
23:11:24 CT
22 Mar 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 550.0 - - 182.05 - - 0 No Limit / 0.01 17:59:20 CT
22 Mar 2018
23:11:24 CT
22 Mar 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 555.0 - - 187.05 - - 0 No Limit / 0.01 17:59:25 CT
22 Mar 2018
23:11:24 CT
22 Mar 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 560.0 - - 192.05 - - 0 No Limit / 0.01 17:59:14 CT
22 Mar 2018
23:11:24 CT
22 Mar 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 565.0 - - 197.05 - - 0 No Limit / 0.01 17:59:57 CT
22 Mar 2018
23:11:24 CT
22 Mar 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 570.0 - - 202.05 - - 0 No Limit / 0.01 17:58:58 CT
22 Mar 2018
23:11:24 CT
22 Mar 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 575.0 - - 207.05 - - 0 No Limit / 0.01 17:58:38 CT
22 Mar 2018
23:11:24 CT
22 Mar 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 580.0 - - 212.05 - - 0 No Limit / 0.01 17:58:53 CT
22 Mar 2018
23:11:24 CT
22 Mar 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 585.0 - - 217.05 - - 0 No Limit / 0.01 17:59:26 CT
22 Mar 2018
23:11:24 CT
22 Mar 2018
No Limit / 0.01 0 - - 0.05 - - 590.0 - - 222.05 - - 0 No Limit / 0.01 17:59:03 CT
22 Mar 2018