Asset Class Navigation

Corn Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 - - 345'2 - - 0 370'2 / 320'2 21:48:12 CT
22 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
18:17:51 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 20'2 - - 325.0 - - 0'1 - - 0 No Limit / 0'0 18:18:12 CT
22 Nov 2017
18:18:30 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 15'2 - - 330.0 - - 0'1 - - 0 No Limit / 0'0 18:18:03 CT
22 Nov 2017
18:18:41 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 10'2 - - 335.0 - - 0'1 - - 0 No Limit / 0'0 18:18:44 CT
22 Nov 2017
18:18:32 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 5'4 - - 340.0 - - 0'2 - - 0 No Limit / 0'0 18:18:37 CT
22 Nov 2017
18:18:42 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 1'3 - - 345.0 - - 1'1 - - 0 No Limit / 0'0 18:17:59 CT
22 Nov 2017
18:18:13 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 0'2 - - 350.0 - - 4'7 - - 0 No Limit / 0'0 18:18:46 CT
22 Nov 2017
18:18:48 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 0'1 - - 355.0 - - 9'6 - - 0 No Limit / 0'0 18:17:51 CT
22 Nov 2017
18:18:19 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 0'1 - - 360.0 - - 14'6 - - 0 No Limit / 0'0 18:17:46 CT
22 Nov 2017
18:18:31 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 0'1 - - 365.0 - - 19'6 - - 0 No Limit / 0'0 18:18:18 CT
22 Nov 2017
18:18:03 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 0'1 - - 370.0 - - 24'6 - - 0 No Limit / 0'0 18:18:51 CT
22 Nov 2017