Asset Class Navigation

Corn Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 407'0 +5'0 402'0 407'2 402'2 91 432'2 / 382'2 16:37:11 CT
17 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
16:37:30 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 53'5 - - 360.0 - - 12'4 - - 0 No Limit / 0'0 16:37:55 CT
17 Nov 2017
16:37:59 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 47'3 - - 370.0 - - 16'0 - - 0 No Limit / 0'0 16:37:32 CT
17 Nov 2017
16:37:19 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 41'6 - - 380.0 - - 20'2 - - 0 No Limit / 0'0 16:38:05 CT
17 Nov 2017
16:38:07 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 36'7 - - 390.0 - - 25'1 - - 0 No Limit / 0'0 16:37:42 CT
17 Nov 2017
16:37:17 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 32'4 - - 400.0 - - 30'5 - - 0 No Limit / 0'0 16:37:43 CT
17 Nov 2017
16:37:58 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 28'5 - - 410.0 - - 36'3 - - 0 No Limit / 0'0 16:37:03 CT
17 Nov 2017
16:37:11 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 25'0 - - 420.0 - - 42'5 - - 0 No Limit / 0'0 16:37:55 CT
17 Nov 2017
16:38:12 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 21'7 - - 430.0 - - 49'2 - - 0 No Limit / 0'0 16:37:54 CT
17 Nov 2017
16:37:54 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 19'1 - - 440.0 - - 56'2 - - 0 No Limit / 0'0 16:37:30 CT
17 Nov 2017
16:37:32 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 16'6 - - 450.0 - - 63'5 - - 0 No Limit / 0'0 16:37:04 CT
17 Nov 2017