Asset Class Navigation

Corn Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 387'2 -0'6 388'0 387'2 386'4 433 413'0 / 363'0 03:38:27 CT
21 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
03:08:54 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 52'5 - - 340.0 - - 5'1 - - 0 No Limit / 0'0 03:08:54 CT
21 Nov 2017
02:54:24 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 45'3 - - 350.0 7'6 0 7'6 7'6 7'6 2 No Limit / 0'0 02:54:24 CT
21 Nov 2017
02:54:16 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 39'1 - - 360.0 - - 11'3 - - 0 No Limit / 0'0 03:36:25 CT
21 Nov 2017
02:54:17 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 33'6 - - 370.0 - - 16'0 - - 0 No Limit / 0'0 01:22:21 CT
21 Nov 2017
03:08:54 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 29'1 - - 380.0 - - 21'2 - - 0 No Limit / 0'0 02:54:16 CT
21 Nov 2017
02:54:24 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 25'1 - - 390.0 - - 27'1 - - 0 No Limit / 0'0 02:54:24 CT
21 Nov 2017
01:22:21 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 21'5 - - 400.0 - - 33'4 - - 0 No Limit / 0'0 02:54:16 CT
21 Nov 2017
01:22:13 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0'0 17 18'4 18'3 18'5 -0'2 18'3 410.0 - - 40'3 - - 0 No Limit / 0'0 02:54:24 CT
21 Nov 2017
01:22:13 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 16'0 - - 420.0 - - 47'5 - - 0 No Limit / 0'0 02:54:24 CT
21 Nov 2017
03:08:54 CT
21 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 13'6 - - 430.0 - - 55'2 - - 0 No Limit / 0'0 03:08:54 CT
21 Nov 2017