Asset Class Navigation

Corn Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 380'6 +1'2 379'4 381'2 378'4 1,290 404'4 / 354'4 10:22:06 CT
22 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
08:32:23 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 52'1 - - 330.0 - - 3'0 - - 0 No Limit / 0'0 08:34:31 CT
22 Nov 2017
08:32:26 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 44'2 - - 340.0 - - 5'1 - - 0 No Limit / 0'0 08:34:31 CT
22 Nov 2017
08:32:23 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 37'4 - - 350.0 - - 8'2 - - 0 No Limit / 0'0 08:32:23 CT
22 Nov 2017
08:32:23 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 31'5 - - 360.0 - - 12'2 - - 2 No Limit / 0'0 08:32:23 CT
22 Nov 2017
09:38:24 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'0 1 27'0 27'0 26'6 +0'2 27'0 370.0 - - 17'3 - - 0 No Limit / 0'0 08:32:23 CT
22 Nov 2017
10:00:44 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'0 89 23'4 23'3 22'5 +0'6 23'3 380.0 22'4 -0'5 23'1 22'4 22'4 91 No Limit / 0'0 10:00:44 CT
22 Nov 2017
10:18:26 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'0 6 19'4 19'4 19'1 +0'3 19'4 390.0 - - 29'4 - - 0 No Limit / 0'0 08:32:26 CT
22 Nov 2017
08:32:23 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'0 2 16'4 16'4 16'1 +0'3 16'4 400.0 - - 36'4 - - 0 No Limit / 0'0 08:33:17 CT
22 Nov 2017
08:32:23 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'0 16 - - 13'5 - - 410.0 - - 43'7 - - 0 No Limit / 0'0 08:32:26 CT
22 Nov 2017
09:45:20 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'0 13 - - 11'3 - - 420.0 - - 51'5 - - 0 No Limit / 0'0 08:33:12 CT
22 Nov 2017