Asset Class Navigation

Corn Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 407'0 -1'2 408'2 408'4 406'6 10 433'2 / 383'2 10:47:48 CT
24 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
18:18:29 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 57'1 - - 360.0 - - 9'6 - - 0 No Limit / 0'0 18:18:53 CT
22 Nov 2017
18:18:56 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 50'5 - - 370.0 - - 13'0 - - 0 No Limit / 0'0 18:18:58 CT
22 Nov 2017
18:18:56 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 44'7 - - 380.0 - - 17'1 - - 0 No Limit / 0'0 18:18:18 CT
22 Nov 2017
18:18:23 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 39'7 - - 390.0 - - 22'0 - - 0 No Limit / 0'0 18:18:20 CT
22 Nov 2017
18:19:01 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 35'5 - - 400.0 - - 27'4 - - 0 No Limit / 0'0 18:18:01 CT
22 Nov 2017
18:17:58 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 31'5 - - 410.0 - - 33'3 - - 0 No Limit / 0'0 18:17:51 CT
22 Nov 2017
18:18:59 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 27'6 - - 420.0 - - 39'2 - - 0 No Limit / 0'0 18:18:07 CT
22 Nov 2017
18:18:32 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 24'2 - - 430.0 - - 45'4 - - 0 No Limit / 0'0 18:18:24 CT
22 Nov 2017
18:17:55 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 21'1 - - 440.0 - - 52'2 - - 0 No Limit / 0'0 18:18:37 CT
22 Nov 2017
18:18:18 CT
22 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 18'3 - - 450.0 - - 59'3 - - 0 No Limit / 0'0 18:18:06 CT
22 Nov 2017