Asset Class Navigation

Corn Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 363'2 -0'2 363'4 363'6 362'6 2,943 388'4 / 338'4 03:04:25 CT
20 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
20:09:21 CT
19 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 44'4 - - 320.0 - - 1'1 - - 0 No Limit / 0'0 01:35:33 CT
20 Nov 2017
20:09:21 CT
19 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 35'5 - - 330.0 - - 2'2 - - 0 No Limit / 0'0 20:09:21 CT
19 Nov 2017
20:09:21 CT
19 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 27'6 - - 340.0 - - 4'3 - - 0 No Limit / 0'0 19:31:06 CT
19 Nov 2017
20:09:30 CT
19 Nov 2017
No Limit / 0'0 3 21'0 21'0 21'1 -0'1 21'0 350.0 7'2 -0'3 7'5 7'2 7'2 1 No Limit / 0'0 20:12:00 CT
19 Nov 2017
20:09:21 CT
19 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 16'0 - - 360.0 - - 12'4 - - 0 No Limit / 0'0 20:09:21 CT
19 Nov 2017
19:26:26 CT
19 Nov 2017
No Limit / 0'0 9 12'2 12'1 12'1 0 12'1 370.0 - - 18'5 - - 0 No Limit / 0'0 20:09:21 CT
19 Nov 2017
20:31:20 CT
19 Nov 2017
No Limit / 0'0 53 9'4 9'1 9'1 0 9'1 380.0 - - 25'4 - - 0 No Limit / 0'0 20:09:21 CT
19 Nov 2017
23:37:14 CT
19 Nov 2017
No Limit / 0'0 50 6'6 6'6 6'6 0 6'6 390.0 - - 33'1 - - 0 No Limit / 0'0 20:09:21 CT
19 Nov 2017
19:26:26 CT
19 Nov 2017
No Limit / 0'0 1 - - 5'0 - - 400.0 - - 41'3 - - 0 No Limit / 0'0 20:09:21 CT
19 Nov 2017
19:00:27 CT
19 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 3'6 - - 410.0 - - 50'1 - - 0 No Limit / 0'0 20:09:21 CT
19 Nov 2017