Asset Class Navigation

Corn Options Quotes Globex

    • 市场数据延迟至少十分钟

    • 市场数据延迟至少十分钟 芝商所网站上包含的所有市场数据应仅视为参考,不应用于验证或补充实时推送的市场数据。
相关期货 图表 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
Globex 期权
显示价格走势 396'0 +5'2 390'6 396'0 391'2 531 420'6 / 370'6 16:37:20 CT
17 Nov 2017
期权
看涨期权   看跌期权
高/低限 成交量 前一交易日结算价 变化 最后 行使价 最后 变化 前一交易日结算价 成交量 高/低限
16:37:22 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 48'7 - - 350.0 - - 8'5 - - 0 No Limit / 0'0 16:37:56 CT
17 Nov 2017
16:37:50 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 42'0 - - 360.0 - - 11'6 - - 0 No Limit / 0'0 16:37:58 CT
17 Nov 2017
16:37:08 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 36'0 - - 370.0 - - 15'5 - - 0 No Limit / 0'0 16:37:23 CT
17 Nov 2017
16:37:20 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 31'0 - - 380.0 - - 20'4 - - 0 No Limit / 0'0 16:37:38 CT
17 Nov 2017
16:37:23 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 27'1 - - 390.0 - - 26'3 - - 0 No Limit / 0'0 16:37:03 CT
17 Nov 2017
16:37:22 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 24'1 - - 400.0 - - 33'2 - - 0 No Limit / 0'0 16:37:22 CT
17 Nov 2017
16:38:05 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 21'2 - - 410.0 - - 40'2 - - 0 No Limit / 0'0 16:37:43 CT
17 Nov 2017
16:37:41 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0'0 1 20'0 20'0 18'4 +1'4 20'0 420.0 - - 47'3 - - 0 No Limit / 0'0 16:37:59 CT
17 Nov 2017
16:37:32 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 15'6 - - 430.0 - - 54'4 - - 0 No Limit / 0'0 16:37:19 CT
17 Nov 2017
16:37:39 CT
17 Nov 2017
No Limit / 0'0 0 - - 13'2 - - 440.0 - - 61'7 - - 0 No Limit / 0'0 16:37:40 CT
17 Nov 2017