Asset Class Navigation

Corn Options Calendar

Options
月份 产品代码 第一次交易
上次交易
结算
Apr 2018 CJ18 26 Dec 2017
23 Mar 2018
23 Mar 2018
May 2018 CK18 26 Sep 2016
20 Apr 2018
20 Apr 2018
Jun 2018 CM18 26 Feb 2018
25 May 2018
25 May 2018
Jul 2018 CN18 23 Nov 2015
22 Jun 2018
22 Jun 2018
Sep 2018 CU18 27 Mar 2017
24 Aug 2018
24 Aug 2018
Dec 2018 CZ18 23 Nov 2015
23 Nov 2018
23 Nov 2018
Mar 2019 CH19 24 Jul 2017
22 Feb 2019
22 Feb 2019
May 2019 CK19 25 Sep 2017
26 Apr 2019
26 Apr 2019
Jul 2019 CN19 28 Nov 2016
21 Jun 2019
21 Jun 2019
Sep 2019 CU19 26 Mar 2018
23 Aug 2019
23 Aug 2019
Dec 2019 CZ19 28 Nov 2016
22 Nov 2019
22 Nov 2019
Jul 2020 CN20 27 Nov 2017
26 Jun 2020
26 Jun 2020
Dec 2020 CZ20 27 Nov 2017
20 Nov 2020
20 Nov 2020

玉米期货

芝商所的CBOT玉米期货是实物交割合约,为玉米买家和卖家提供管理风险的高效方式。美国是世界上最大的玉米生产国和出口国;因此,美国的玉米种植、生长和收割对世界价格产生重大影响。

交易玉米的优势

  • 价格发现
  • 管理与买卖玉米产品相关的价格风险
  • 与其他谷物、油籽、牲畜和乙醇相关的对冲和价差交易机会
  • 流动性深厚的透明市场